С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Януари и Февруари 2019
Ноември и Декември 2018
Септември и Октомври 2018
Юли и Август 2018
Май и Юни 2018
Март и Април 2018
Януари и Февруари 2018
Ноември и Декември 2017
Септември и Октомври 2017
Юли и Август 2017
Май и Юни 2017
Март и Април 2017
Януари и Февруари 2017
Ноември и Декември 2016
Септември и Октомври 2016
Юли и Август 2016
Май и Юни 2016
Март и Април 2016
Януари и Февруари 2016
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Постановени съдебни актове по наказателни дела  
 Постановени съдебни актове по наказателни делаСъдебни актове на Районен съд - Смолян,

публикувани съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 31.07.2008 г. и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

чл. 31, ал. 3

 “Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда”.  

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ  

чл. 6, т. 2

“Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона”. 

 

НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
чл. 14, ал. 2

“Обвиняемият се счита невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното”.

 

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР