С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад  
 

Правила на Районен съд - Смолян

за кореспонденция със страните чрез електронен адрес

Приложение № 1 към чл.7 от Правилата: Заявление
Вътрешни правила на Районен съд - Смолян

за организацията и реда за

разпределение на делата на случаен принцип

Вътрешни правила на Районен съд - Смолян

за публикуване на съдебните актове


Правила на Районен съд - Смолян

за работа с медиите

Вътрешни правила на Районен съд - Смолян
 
за определяне реда
за постъпване и връщане на парични суми като

съдебни гаранции и депозити по набирателната сметка на Районен съд - Смолян


Заявления за възстановяване на сумите - в меню "
Бързи справки" - Образци на документи

Вътрешни правила на Районен съд - Смолян

за реда и документооборота при връщане на недължимо платени

държавни такси

Заявления за възстановяване на сумите
- в меню "Бързи справки" - Образци на документи

Правила на Районен съд - Смолян

за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 1: Заявление

Приложение № 2: Протокол

Стратегически план на Районен съд - Смолян

2017-2021Утвърден бюджет на Районен съд - Смолян за 2018 г.Годишен доклад

за дейността на Районен съд - Смолян

през 2017 година
 

 

 

 

 гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР