С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    Указател  
 Указател


1-ви етаж

Гражданско деловодство стая № 100
Наказателно деловодство стая № 101
Съдебно изпълнителна служба стая № 102
Бюро съдимост стая № 120
Системен администратор стая № 112

2-ри етаж
Председател стая № 200
Съдебен администратор
стая № 201
Административен секретар стая № 201
Районни съдии стаи №№ 202, 203, 204, 205, 206
Съдия по вписванията стая № 218
Съдебна зала 2 стая № 209
Съдебна зала 1 стая № 210
Държавни съдебни изпълнители стаи №№ 211, 212, 218
Главен счетоводител стая № 215
Съдебни секретари стая № 217
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР