С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    Контакти  
 Контакти


Районен съд - Смолян

4700 гр. Смолян, бул. България 16
тел.:
  0301/60450 - Административен секретар, Човешки ресурси
факс: 0301/62536

e-mail: rc_smolyan@mail.bg

e-mail: rc_smolyan_delovodstvo@mail.bg

http: //www.smolyanrc.court-bg.org


Телефони за връзка и справки по дела:

ГРАЖДАНСКО И НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВА при РАЙОНЕН СЪД - СМОЛЯН

тел. гражданско деловодство: 0301/60454, 60451, 60452

тел. наказателно деловодство: 0301/60480, 60455

факс: 0301/60453

мобилни телефони:

административен секретар: 0879 560404

гражданско и наказателни деловодства: 0879 560403

съдебни секретари: 0879 560405

БЮРО СЪДИМОСТ при РАЙОНЕН СЪД - СМОЛЯН

тел.: 0301/60458

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА при РАЙОНЕН СЪД - СМОЛЯН

тел.: 0301/60456, 60459, 60460

Уведомяваме Ви, че поради

преминаването на СИБАНК ЕАД към ОББ АД, банковите сметки на Районен съд - Смолян са променени:

Банкови сметки
BG41UBBS88883135009201 – IBAN държавни такси
BG75UBBS88883335009203 – IBAN вещи лица и задължения по изп. дела

UBBSBGSF – BIC на ОББ АД

ОББ клон Смолян

В служба Деловодство и Бюро Съдимост, намиращи се на първия етаж в Съдебната палата са инсталирани ПОС терминални устройства, с което е осигурена възможност за извършване на картови плащания.
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР