С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    Общини  
 Обслужвани общини и кметства


Смолянска област е разположена в Южна България, в централната част на Родопите и заема 2,9% от територията на страната. Тя граничи с Пловдивска, Пазарджишка, Кърджалийска и Благоевградска области, а на юг – с Република Гърция. Около 70% от територията на областта са заети от гори, а 25% - от селскостопански земи.
В Смолянска област има 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе. Броят на населените места в областта е 242, от които 8 са градове. Най-голямата община е Смолян с население близо 47 500 души, най-малката – Борино, с население около 4 100 души. Населението на цялата област е приблизително 145 900 души.
Общините обслужвани от РС Смолян са:

ОБЩИНА СМОЛЯН
с. Алиговска, с. Катраница, с. Ровино, с. Арда, с. Киселчово, с. Селище, с. Горна Арда, с. Кокорово, с. Сивино, с. Букаците, с. Кошница, с. Славейно, с. Белев дол, с. Кремене, с. Смилян, с. Билянска, с. Кутела, с. Соколовци, с. Бориково, с. Левочево, с. Солища, с. Бостина, с. Липец, с. Средок, с. Буката, с. Лъка, с. Стикъл, с. Виево, с. Люлка, с. Стойките, с. Влахово, с. Милково, с. Стража, с. Вълчан, с. Могилица, с. Сърнино, с. Върбово, с. Момчиловци, с. Тикале, с. Габрица, с. Мугла, с. Требище, с. Гела, с. Надарци, с. Турян, с. Гоздевица, с. Орешец, с. Търън, с. Горово, с. Остри Пазлак, с. Ухловица, с. Градът с. Петково, с. Фатово, с. Гудевица, с. Пещера, с. Хасовица, с. Димово, с. Писаница, с. Чеплят, с. Дунево, с. Подвис, с. Черешките, с. Еленска, с. Полк. Серафимов, с. Черешово, с. Ельово, с. Попрелка, с. Черешовска река, с. Заевите, с. Потока, с. Чокманово, с. Змиево, с. Ряка, с. Широка лъка, с. Исьовци, с. Речани

ОБЩИНА БАНИТЕ
с. Баните, с. Загражден, с. Босилково, с. Кръстатица, с. Вишнево, с. Малка Арда, с. Вълчан дол, с. Малко Крушево, с. Глогино, с. Оряховец, с. Гълъбово, с. Планинско, с. Давидково, с. Рибен дол, с. Две тополи, с. Сливка, с. Дебеляново, с. Стърница, с. Дрянка, с. Тревегр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР