С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян  
 Кратко представяне на съда

 
Съдебното учреждение е открито през месец октомври 1913 год. като “Мирово съдилище”. Няма данни дали това е станало с царски указ, със заповед на Министъра на правосъдието или с някакъв друг правителствен акт. Настъпила е промяна в наименованието към края на 1934 год., след което е известно като “Околийски съд”, каквото е било до 09.09.1944 г., когато е преименувано на “Народен съд”.

Функциите на “Мировото съдилище” и “Околийския съд”, както и на “Народния съд”, респективно подсъдностите на делата се е уреждала със ЗУС и съответните наредби.

През 1959 год. “Народния съд” се обособява в два съдебни района: І –ви и ІІ -ри, като І -ви район обхваща бившата Смолянска околия, а ІІ –ри район част от бившата Асеновградска околия, със селата Чепеларе, Хвойна, Нареченски бани, Лъки, Забърдо и Орехово и съставните към тях, а към средата на 1962 год. общината в с. Загражден се прехвърля от ІІ-ри район към Мадански народен съд.

Районен съд Смолян днес е най - големият първоинстанционен съд на територията на Смолянска област и се помещава в сградата на Окръжен съд Смолян, като заема част от първи и изцяло втория етаж на сградата, която е построена през 1979 година.

Материалнотехническта база на съда и осигуреността му с техника е на добро ниво. Съдиите работят при нормални условия, има осигурени отделни кабинети за всеки един от тях. Деловодството се намира в южните помещения на първия етаж с изнесени гишета за справки по дела, като оптимално са съчетани удобството за достъпа до съдебните дела и условията на труд за работещите в деловодствата.


гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР